Doneren

U kunt op diverse manieren doneren:

Heuvelrugfonds

Rechtstreeks aan het Heuvelrugfonds, het geld gaat dan naar een project of goed doel dat in een jaar is aangevraagd. Rechtstreeks doneren kan op rekeningnummer: NL41RABO0146726464 of via de doneerbutton van Geef.nl.

U wilt nalaten aan een lokaal goed doel
U wilt een eigen fonds op naam oprichten.
U wilt schenken maar mist belangrijke fiscale informatie

Andere lokale goede doelen

Doneer rechtstreeks aan een goed doel (een organisatie met ANBI status). In de Goede Doelengids treft u een compleet overzicht aan van alle mogelijke lokale goede doelen en ANBI stichtingen. U kunt ook zoeken in het overzicht van actuele lokale projecten.

Crowdfunding

Indien u wilt doneren aan een crowdfundingproject kunt u het overzicht hier bekijken. Het crowdfunding platform van Stichting Heuvelrugfonds is ontwikkeld door en in samenwerking met Geef.nl.

Doneer met iDeal, doorlopende machtiging, creditcard of kadobon

Doneren aan goede doelen en ANBI’s

ANBI

Een algemeen nut beogende instelling (“ANBI”) is een ‘goed doel instelling’ die door de Belastingdienst als zodanig is aangemerkt.
Het gaat om kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele en wetenschappelijke instellingen of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het algemeen nut. Vaak is dit een stichting of vereniging en deze dient daarvoor aan strikte voorwaarden te voldoen. Periodiek wordt gecontroleerd of nog daadwerkelijk wordt voldaan aan deze voorwaarden. Indien dat niet (meer) het geval blijkt te zijn, dan kan de rangschikking worden ingetrokken, hetgeen zeer ongewenste fiscale gevolgen kan hebben.

Het belangrijkste gevolg van de rangschikking door de Belastingdienst als ANBI is dat de ANBI over verkregen schenkingen en erfenissen géén belasting is verschuldigd. Er geldt een tarief van 0% voor de schenk- en erfbelasting. Ook zijn er voor de schenker faciliteiten in de Inkomstenbelasting. U kunt dus belastingvrij schenken en/of nalaten aan een ANBI. Het Heuvelrugfonds zelf is ook gerangschikt als ANBI.

De goede doelengids op deze website bevat kerkelijke instellingen, stichtingen en verenigingen gelegen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug, die zijn gerangschikt als ANBI.Omdat de rangschikking kan worden ingetrokken, dient altijd te worden gecontroleerd of de betreffende instelling nog steeds is aangemerkt als ANBI. Klik daarvoor hier.

Schenken

Schenken kan op meerdere manieren, te weten de ‘gewone schenking’ en de ‘periodieke schenking’.

Gewone schenking

U maakt het bedrag dat u wilt schenken over aan de door u gewenste ANBI. Er is dan géén schenkbelasting verschuldigd en er hoeft geen aangifte te worden gedaan. U kunt de schenking aftrekken in de Inkomstenbelasting onder bepaalde voorwaarden. De schenking moet vrijwillig zijn en er mag geen tegenprestatie aan zijn verbonden. Voor de aftrek in de Inkomstenbelasting geldt een drempel en een maximum.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.
U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan 10% van uw drempelinkomen.Indien u een fiscale partner heeft dan kunnen de giften en de drempelinkomens van u en uw fiscale partner bij elkaar op worden geteld. Voor giften aan ‘culturele ANBI’s’ geldt een extra aftrek.
Bij de berekening van de aftrek mag de gift aan een culturele ANBI worden verhoogd met 25%. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of u een gewone gift doet of een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum. De verhoging die u krijgt voor de gift telt niet mee voor de berekening van uw maximum voor gewone giften.

Periodieke schenking

U verbindt zich tot het doen van minimaal 5 jaarlijkse schenkingen aan de betreffende ANBI. Daarvoor moet een overeenkomst worden gedownload van de website van de Belastingdienst. Klik daarvoor hierDe notariële akte is daarvoor niet langer voorgeschreven. Geen schenkbelasting is verschuldigd en er hoeft geen aangifte schenkbelasting te worden voldaan. U kunt de gehele schenking aftrekken in de Inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Nalaten aan ANBI door legaat of erfstelling in testament

U kunt op twee manieren nalaten aan een goed doel, te weten door een legaat of een erfstelling op te nemen in uw testament. Indien het goede doel door de Belastingdienst is gerangschikt als ANBI, is géén erfbelasting verschuldigd.
Door een legaat op te nemen in uw testament kunt u een bepaald bedrag nalaten aan de door u gewenste ANBI.
Met een erfstelling benoemt u een erfgenaam, die voor het door u bepaalde gedeelte deelt in de bezittingen en schulden van de nalatenschap.
Meestal wordt gekozen voor een legaat, dat na overlijden kan worden uitbetaald door de executeur.

Fonds op naam

Uw eigen fonds binnen het Heuvelrugfonds zorgt ervoor dat het vermogen de door u gewenste bestemming krijgt. Een fonds op naam kan worden ingesteld voor een speciaal doel of bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een bepaalde persoon.
U bepaalt in overleg met Heuvelrugfonds de naam, de doelstelling en de criteria waaraan aanvragen dienen te voldoen. Ook wordt in overleg met u vastgelegd bij welke, bij voorkeur lokale, projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap een uitkering kan plaatsvinden. U stelt uw fonds in met een schenking bij leven of in uw testament.
Het minimumbedrag is € 10.000,00. Uw fonds wordt apart geadministreerd binnen het Heuvelrugfonds. Aanvragen voor uitkering uit het fonds worden beoordeeld door een onafhankelijke, door Heuvelrugfonds in te stellen, commissie. De personen die u aanwijst worden op de hoogte gehouden van de bestedingen.

Voordelen van een fonds op naam binnen Heuvelrugfonds:

– aanvragers van financiële steun weten de weg naar het lokaal bekende Heuvelrugfonds te vinden;
– Heuvelrugfonds zorgt voor de afhandeling van aanvragen;
– er geldt een vrijstelling van schenk- en erfbelasting;
– aanvullende schenkingen, al dan niet door derden, zijn mogelijk;
– wij nodigen u uit voor prijsuitreikingen en speciale bijeenkomsten;
– het fonds op naam wordt, indien u daarmee instemt, vermeld op onze website.

Bij het instellen van een fonds op naam bij leven gaat het vaak om bedragen die de fiscale drempels voor de eenmalige giftenaftrek overschrijden. Een ‘periodieke schenking’ kent deze drempel niet. Meestal wordt daarom gekozen voor een periodieke schenking.
U dient dan wel minimaal vijf jaar achtereen een vast bedrag per jaar te schenken.
Het fonds is géén belasting verschuldigd omdat het Heuvelrugfonds door de ANBI-status is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Voorbeeld

U wilt bij Heuvelrugfonds een fonds op naam instellen van totaal € 150.000,00, verdeeld over vijf jaarlijkse termijnen.
Jaarlijks kunt u daarvoor in de Inkomstenbelasting € 30.000,00 aftrekken.
Wanneer uw verzamelinkomen in de hoogste tariefschijf van box 1 valt (52 procent), kost deze schenking u jaarlijks dus netto € 14.400,00.